Видео

1 Мая 2013г. Нам не страшен ледоход на р.Можа.